لیله الرقائب چگونه شبی است؟

 

 لیلة الرغائب از بوستان های بزرگ رجب المرجب است، رغائب جمع رغیبه است یعنیبخششی بزرگ و شب رغائب، یعنی شب بخشش های بزرگ و آن اولین شب جمعه هر ماه رجب است،پیامبر گرامی فرمودند؛ از آن شب غافل نشوید که فرشتگان آن را لیلة الرغائب نامیدهاند! چرا که چون پاسی از شب گذشت، هیچ فرشته ای نیست مگر این که در کنار کعبه آید وآنگاه خدای بزرگ نظر رحمت بر آنان اندازد و بفرماید: ای فرشتگانم هر چه خواهید بهشما عطا نمایم، فرشتگان در پاسخ گویند بارالها از تو می خواهیم روزه داران این ماهرا ببخشایی، خدای بزرگ در پاسخ می فرماید: بخشیدم.

 

اعمال شب لیلة الرغائب

 

در اعمال ماه رجب سفارش شده است، روز پنج شنبه اول آن ماه روزه گرفته شود. چونشب جمعه شد مابین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز اقامه شود که هر دو رکعت به یکسلام ختم می شود و در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر و دوازده مرتبهسوره توحید خوانده شود و چون 12 رکعت به اتمام رسید، هفتاد بار ذکر" اللهم صل علیمحمد النبی الامی و علی آله" گفته شود.

 

پس از آن در سجده 70 بار ذکر "سبوحٌ قدوسٌ رب الملائکة والروح" گفته شود. پساز سر برداشتن از سجده، 70 بار ذکر "رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلیالاعظم" گفته شود. دوباره به سجده رفته و 70 مرتبه ذکر "سبوح قدوس رب الملائکةوالروح" گفته شود. در اینجا می توان حاجت خود را از خدای متعال درخواست نمود.

 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در فضیلت این نماز می فرماید: کسی که ایننماز را بخواند، شب اول قبرش خدای متعال ثواب این نماز را با زیباترین صورت و باروی گشاده و درخشان و با زبان فصیح به سویش می فرستد. پس او به آن فرد می گوید: ایحبیب من، بشارت بر تو باد که از هر شدت و سختی نجات یافتی.

 

همچنین در روایتی آمده است، میّت می پرسد تو کیستی؟ به خدا سوگند که من صورتیزیباتر از تو ندیده ام و کلامی شیرین تر از کلام تو نشنیده ام و بویی، بهتر از بویتو نبوئیده ام. آن زیباروی پاسخ می دهد: من ثواب آن نمازی هستم که در فلان شب ازفلان ماه از فلان سال به جا آوردی. امشب به نزد تو آمده ام تا حق تو را ادا کنم ومونس تنهایی تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دمیده شود و قیامت بر پاشود، من سایه بر سر تو خواهم افکند.

 

اینک فرصت را غنیمت شمرده و در این شب زیبا به درگاه معبود مهربان و بخشندهطلب استغفار کنیم، باشد که بر ما و گناهانمان ببخشاید و همچون مولودی تازه رسته وپاک از گناهان به زندگی برگردیم و حاصل عبادت خود در این شب را ره توشه ای سازیم کهتا پایان عمر نگهدار ماست.

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 73 بازدید