با خواندن این سوره، مرگ ناگهانی را دور کنید

سوره تغابن شصت و چهارمین سوره قرآن کریم است که جزو سوره های مدنیبوده و 18 آیه دارد

روایات بسیاری درباره فضیلت خواندن این سوره نقل شدهکه به برخی از آنها اشاره می کنیم:*رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودهاست: هر کس سوره تغابن را قرائت نماید مرگ ناگهانی از او دفع می شود.

*امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: اگرکسی سوره تغابن را در نمازهای واجب قرائت کند این سوره در روز قیامت شفیع او محسوبمی شود و شهادت دهنده عادلی است که نزد خداوند در روز رستاخیز به سود قاری شهادت میدهد. آنگاه از او جدا نمی شود تا اینکه او را وارد بهشت سازد.

*جابر از امام باقر علیه السلام در فضیلت سورههای مسبّحات (سوره هایی که با کلمه سبح یا یسبح شروع می شود) روایت کرده است: هر کسهمه سوره های مسبّحات را قرائت کند پیش از آن که بمیرد حضرت قائم علیه السلام رادرک می کند و اگر بمیرد در جوار رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم خواهد بود.

*از رسول گرامی اسلام صلی اللهعلیه واله و سلم نقل شده است: قرائت سوره تغابن هنگامی که کسی با حاکم و سلطانیروبرو می شود که از او می ترسد مایه امنیت و دفع شر او می شود

 

/ 0 نظر / 16 بازدید